12.08.2019 |

Roboty budowlano – montażowe polegające na przebudowie budynku Banku
Spółdzielczego w Reszlu

Mieszkańcy i władze Reszla znów obdarzyli nas zaufaniem powierzając nam kolejną inwestycję.
Tym razem podpisaliśmy mowę z Bankiem Spółdzielczym w Reszlu, na generalny remont
zabytkowego budynku obejmującego kompleksowe roboty budowlane wraz z remontem elewacji,
dachu i wnętrza obiektu, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, stolarki otworowej i
remontem historycznej klatki schodowej.